RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

29.10.2013

1. Adres jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM
w Sterkowcu ul. Sosnowa 20, 32-826 Sterkowiec
tel. 14 663 86 09
2. Określenie stanowiska: główny księgowy
3. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu (30 godzin tygodniowo)
4. Cel: prowadzenie księgowości jednostki
5. Obowiązki:
a/ określone w ustawie z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613. z późn. zm. )

b/ określone w ustawie z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)
c/ kontakty: wewnętrzne - dyrekcja, kadry, pracownicy szkoły
zewnętrzne - Urząd Miejski w Brzesku, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, oraz inne organizacje i instytucje zajmujące się sprawami finansowymi

6. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a/ formalne, niezbędne,
1) posiada obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:

● ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
● ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
● wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
● posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

b/ Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
● biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet)
● znajomość obsługi programu „Vulcan”, „Płatnik”
● znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej
● znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
● umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych
● umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność.
● znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
● nieposzlakowana opinia,

7. Zakres zadań:
● prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
● odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi
● odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej
● odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki
● dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
● dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
● sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki

8. Informacja o warunkach pracy:
Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon), praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu, hałas. Występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych (brak windy).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 % .

9. Wymagane dokumenty:
● CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
● kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
● list motywacyjny
● kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego (oryginały do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej)
● kopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy (oryginały do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej)
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
● oświadczenie kandydata o niekaralności w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zapytanie o karalność wymagane po ewentualnym zatrudnieniu)
● oświadczenie o nie objęciu zakazem wynikającym z art. 32 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 168 )
● oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
● inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

10. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) Dokumenty wymienione w punkcie 9 należy składać w zamkniętej kopercie A4, na której umieszcza się tytuł postępowania „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu ”
Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
b) Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2013 r. do godz. 12.00
w sekretariacie szkoły.
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

11. Informacje dodatkowe:
a) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej szkoły, BIP i na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.
b) Kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
c) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci
spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
d) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 663 86 09 lub email: psp_sterkowiec@op.pl

Dyrektor szkoły – Bożena Martyna

Opublikował: Bożena Martyna
Publikacja dnia: 29.10.2013

Dokument oglądany razy: 466
« inne aktualności